HPAP
Gạo Bắc Thơm 7
Gạo J02
Gạo Nếp Xoắn
Nếp Cái Hoa Vàng

Nếp Cái Hoa Vàng

Lúa là một trong năm loại cây lương thực chính của thế giới, cùng với ngô (Zea Mays L.), lúa mì (Triticum sp. tên khác: tiểu mạch), sắn (Manihot esculenta Crant

Ngô Bao Tử
Ngô Nếp