HPAP
| ĐĂNG KÝ
Danh Mục Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp

Danh Mục Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Nông Nghiệp

QUY HOẠCH KHU, VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Theo Quyết định 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ vàNghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

KHU CÔNG NGHỆ CAO: 200 ha

Quy hoạch sản xuất rau 200 ha:

Tại Chiến Thắng, Mỹ Đức (An Lão) theo Quyết định 575/QĐ-TTg ngày 4/5/2015 của Thủ tướng

Chính phủ.

KHU CÔNG NGHỆ CAOQUY HOẠCH MỚI: 390 ha

Quy hoạch mới (02 khu/390 ha):

- Khu sản xuất rau 250 ha của Vineco tại Tân Liên, Tam Đa (Vĩnh Bảo);

- Khu nuôi trồng thủy sản 140 ha tại Đông Hưng, Tây Hưng (Tiên Lãng).

VÙNG NÔNG NGHIỆPCÔNG NGHỆ CAO: 5.280 ha

Tổng số 42 vùng/5.280 ha:

Vùng rau: 14 vùng/2.200 ha

Vùng hoa: 06 vùng/410 ha

Vùng chăn nuôi: 11 vùng/450 ha

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Trồng trọt: Hoa cao cấp, rau an toàn.

Thủy sản:Tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, mực, nhóm cá đáy.

Chăn nuôi:Gà lông màu, lợn ngoại.


Hotline: 1900.2602