HPAP
| ĐĂNG KÝ
Cơ Chế, Chính Sách Ưu Đãi, Hỗ Trợ Đầu Tư

Cơ Chế, Chính Sách Ưu Đãi, Hỗ Trợ Đầu Tư

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng).

1-2. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hỗ trợ 100% kinh phí dồn điền, đổi thửa, đền bù, giải phóng mặt bằng.

  1. Liên kết chuỗi giá trị công nghệ cao

Hỗ trợ 50% kinh phí làm nhà lưới, nhà bạt, vòm che, màng phủ, hệ thống tưới tự động, quạt nước, sục khí ...

  1. Sản xuất nông sản an toàn

Hỗ trợ 100% kinh phí chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP).

  1. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn giống tiến bộ, công nghệ sinh học trong sản xuất.
  1. mỗi xã một sản phẩm đặc trưng

Hỗ trợ 50% kinh phi đổi mới công nghệ, thiết bị, gắn nhãn mắc, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm

  1. Thiết lập hệ thống cung ứng nông sản an toàn

Hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh nông sản an toàn.

  1. Truy xuất nguồn gốc

Hỗ trợ thiết kế mới, nâng cấp, in ấn bao bì, nhãn hàng hóa gắn với truy xuất nguồn gốc, sử dụngh vật liệu thân thiện với môi trường làm bao bì bảo quản nông sản.

  1. Phát triển trang trại chăn nuôi

Hổ trợ 100% lãi xuất vốnvay xây dựng trang trại với mức vay bằng 50% tổng vốn đầu tư.

  1. Bảo vệ môi trường

Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng công trình xử lý chất thải tại trang trại, khu sản xuất tập trung.

  1. Giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Hỗ trợ 2 tỷ đồng/dự án đầu tư xây dựng trong hàng rào;100% kinh phí xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào.


Hotline: 1900.2602