HPAP
| ĐĂNG KÝ

Cơ Chế - Chính Sách

Định Hướng Thu Hút Đầu Tư

Định Hướng Thu Hút Đầu Tư

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ...


Hotline: 1900.2602