HPAP

Các cơ sở cung cấp Trứng Vịt:

HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông Nghiệp Chiêu Viên

HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông Nghiệp Chiêu Viên

https://hpap.vn/img/temp/2017-10-04-8-44-20-AM1507081460.6918.png