HPAP
Bắp Cải

Bắp Cải

Bắp cải hay cải bắp (Brassica oleracea nhóm Capitata) là một loại rau chủ lực trong họ Cải (còn gọi là họ Thập tự - Brassicaceae/Cruciferae), phát sinh từ vùng

Măng Tây
Nấm Mỡ
Nấm Rơm
Nấm Sò
Rau Bí
Rau Cải Ngồng
Rau Cải Xanh

Rau Cải Xanh

Cải bẹ xanh hay cải xanh, cải canh, cải cay, giới tử (danh pháp hai phần: Brassica juncea) là một loài thực vật thuộc họ Cải (Brassicaceae).

Rau Đay