HPAP

Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh - Dịch Vụ Nông Nghiệp Hợp Thành

  • Địa chỉ: xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
  • Giám Đốc: Bùi Văn Điện
  • Di động: 01276002772
  • Email: hoacomaythangnam@gmail.com
  • Mã số thuế: 020607000040
  • Sản phẩm chủ lực:
Nơi canh tác:

36-hop-tac-xa-san-xuat-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-hop-thanh-2.jpg